Dôležitý oznam, venujte mu prosím pozornosť

 Vážení podielnici….

V posledných dňoch sa Vám do rúk určite dostal informačný leták, ktorý rozosielala firma Tatra-Forest Slovakia, s.r.o. V jeho obsahu uvádzajú konatelia tejto spoločnosti možnosť odpredaja urbárskych podielov v prospech tejto súkromnej spoločnosti, ktorá odkúpila a v súčasnej dobe vlastní v katastrálnom území Východná ornú pôdu a  trvale trávne porasty.

Účinnosťou nového zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z. z. v platnom znení môže od 1.6.2013 nadobúdať podiely v rámci spoločnej nehnuteľnosti aj „tretia osoba“.   Legislatívny predpis našich zákonodarných zástupcov v Národnej rade, teda priamo umožňuje súkromným osobám a firmám skupovať podiely urbárskych spoločenstiev na území Slovenskej republiky.  Na valnom zhromaždení PSBU v roku 2014 boli ponúknuté podiely na odpredaj. Keďže z uvedených spolupodielnikov neprejavil ani jeden záujem na odkúpenie, v zmysle legislatívnych ustanovení zákona boli po 60 dňoch voľné na odpredaj. Na túto možnosť zareagovala spoločnosť  Tatra-Forest Slovakia, s.r.o., ktorá sa touto kúpou stala podielnikom PSBU obce Východná. Pre úplnosť však uvediem fakt, že PSBU nemôže v zmysle zákona skupovať svoje vlastné podiely .

Prečo sa Vám teda prihováram? Vážení podielnici, viem že v súčasnej dobe normálny pracujúci človek musí otočiť každý cent aby prežil, viem, že môžu nastať v rodine aj mimoriadne okolnosti, ktoré sa nedajú vyriešiť inak ako predajom dedičstva našich predkov. V každom prípade však existuje aj iné riešenie… . Odpredajom urbárskych podielov zatvoríme za sebou dvere žiaľ natrvalo. Určite Vás napadla myšlienka, aby takto ponúknuté podiely odkúpila firma Spolchov, s.r.o., kde je  ako 100% vlastník PSBU. To je samozrejme možné, ale musíme  dodržať zákonom stanovený postup odpredaja urbárskych podielov a musíme to schváliť na Valnom zhromaždení.

Východňania boli vždy pracovití a dobrosrdeční ľudia. Peniaze, ktoré zarobili použili na nákup pôdy – zeme, ako výrobného prostriedku. Aj preto máme dnes ako pozemkové spoločenstvo jednu z najväčších výmer na Slovensku. Svojím fungovaním, spoločenstvo prežilo veľa, obdobia hojnosti, ale aj obdobia, keď sa bolo treba skladať… . Z pozície predsedu PSBU môžem aj za celý Výbor vysloviť sľub, že vynaložíme všetko úsilie nato, aby boli každoročne rozdeľované a vyplácané finančné prostriedky zo zisku. Aby si podielnici nezačali predávať dedovizeň našich predkov, ale aby sme spoločne budovali a zveľaďovali náš majetok, aby sme mohli svojím deťom niečo zanechať a smelo sa im pozrieť do očí.

Prosím Vás zamyslite sa nad vaším rozhodnutím ešte raz, domyslite dôsledky predaja podielov, nielen pre seba, ale aj pre budúce generácie.

 Juraj Halahija, v.r.